ŞİKAYET BİLDİRİMİ
Anadolunet İş Başvurusu

AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı, Anadolunet  A.Ş.’ nin(‘’Şirket’’ ) rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

KAPSAM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,  Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlarını  aracılar, vekaleten iş görenler, üçüncü taraflar, bağlı acenteler ve birlikte iş yapanları kapsamaktadır.

Bu Politika; Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar tarafından benimsenen Etik İlkeler’ in, iç düzenlemelerin ve diğer yasal düzenlemelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Öneri ve şikayet bildirimi yapanın ve bildirimin içeriğinin gizli tutulması esas alınarak ilgili bölümce incelenir.

Öneri ve Şikayet Formu

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Tanımlar

Rüşvet; bir kişinin, üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve belirli bir çıkar sağlamasıdır.

Yolsuzluk ise; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Yetki ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirket çalışanının bu ilkelere aykırı hareket etmesi sonucu disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu gibi durumları inceleme yetkisi, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen  İnsan Kaynakları Birimi’ ne aittir.

Şirket çalışanı, rüşvet ve yolsuzluk da dahil olmak üzere şüpheli gördüğü veya tereddüt ettiği durumları tüm şirket  çalışanlarının  web sitesinde yer alan iletişim formu üzerinden anonim olarak iletmektedir.

Şirket çalışanı tarafından oluşturulan bu formlar, doğrudan İç Kontrol Bölümü’ne iletilmekte olup bildirilen durumun içeriği ve mahiyetine göre soruşturma, inceleme vb.konusu olması durumunda Hukuk Müşavirliği, operasyonel hata, risk vb. bildirimi olması durumunda ise İnsan Kaynakları Birimince sahiplenilir ve yürütülür.

İletilen durum, bildirim yapan çalışanın ve bildirimin içeriğinin gizli tutulması esas alınarak ilgili bölümce incelenir. İnceleme sonunda gerekli görülürse bildirim yapan çalışana geri bildirim sağlanır.

Rüşvet ve Yolsuzluk Eylemleri İçin Başlıca Risk Alanları

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Şirket ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbirrüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez.

Rüşvet ile hizmet almak isteyen ve hizmet talep eden üçüncü taraflarla iş ilişkisi sonlandırılmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

  • Hediyeler ve Ağırlamalar

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen üründür.

Şirketçe üçüncü şahıslara verilen her türlü hediye iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilmektedir.

Hediyenin kabulü için de aynı prensipler geçerli olmakla birlikte, bu prensiplere uygun olarak verilen sembolik hediyelerin dışında, yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediyeler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Ticari iletişim ağı kurma ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; müşteriler,danışmanlar, avukatlar, şirket arasında ticari ilişki bulunan diğer firmalara ağırlama teklif edilebilir.

Şirket üçüncü kişilere sunduğu ağırlamayı iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz olarak teklif etmektedir.

Bu Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi, çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verebilecek ağırlama teklifleri ve hediyeler sunulmamakta veya kabul edilmemektedir.

  • Siyasi Bağış

Şirket adına siyasi amaçlı bağış yapılamaz.

  • Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Şirket; destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alacağı firmaları ve iş ortaklarını değerlendirmeden önce durum tespit çalışması yapmakta, rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır.

Dış hizmet alınan firma ve iş ortakları bu Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Şirket, söz konusu firmalar ve ortaklarını söz konusu Politika kurallarına uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirmektedir. Söz konusu esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlar ile iş ilişkileri sonlandırılmaktadır.

 

  • Kolaylaştırma Ödemeleri

Şirket, Politika kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci güvenceye almak ya da hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.

Politika İhlalleri ve Yaptırımlar

Tüm şirket çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler.

Şirket  çalışanlarının bu Politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir.

Ayrıca,

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi, bu Politikada yer alan esasların ihlalini ihbar etmesi ya da gelecekte gerçekleşmesi olası yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir çalışanın kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez.

Eğitim

Bu Politika CRM sitesinde ve firma WEB sitesinde  tüm çalışanların, bayilerin ve partnerlerin erişimine açıktır.

Çalışanlar ve şirket bünyesinde veya adına faaliyet gösteren diğer kişiler bu politika hakkında iyileştirme adına önerilerde bulunmakta serbesttirler.

Gözden Geçirme

Bu Politika düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve CRM sisteminde duyurular bölümünde ilan edilir.

YÜRÜRLÜK

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, yayınlanmasını  müteakiben yürürlüğe girer.